Site Regulations

Site Regulations

REGULAMIN (SYSTEMU REJESTRACJI NA ZAWODY SCOREAPP)

Regulamin systemu rejestracji na zawody sportowe ScoreApp określa zasady funkcjonowania serwisu, dostępnego pod adresem scoreapp.mywaypds.pl oraz prowadzonego i zarządzanego przez firmę MY WAY POLE DANCE STUDIO Marta Janda.

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. System rejestracji na zawody sportowe ScoreApp (dalej jako Serwis ScoreApp) dostępny jest pod adresem internetowym scoreapp.mywaypds.pl i jest prowadzony oraz zarządzany przez firmę MY WAY POLE DANCE STUDIO Marta Janda, ul. Sienkiewicza 36/3, 25-507 Kielce, NIP 9591873835, REGON 26048250.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają zasady funkcjonowania Serwisu ScoreApp, prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora/Usługodawcy.

 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu ScoreApp, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Przed Rejestracją w Systemie ScoreApp należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 2

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w Serwisie ScoreApp.

 2. Serwis – systemu zapisów i rejestracji na zawody ScoreApp.

 3. Administrator/Usługodawca – firma MY WAY POLE DANCE STUDIO Marta Janda ul. Sienkiewicza 36/3, 25-507 Kielce, NIP 9591873835, REGON 26048250.

 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług oferowanych przez Serwis ScoreApp; każda osoba odwiedzająca Serwis.

 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie ScoreApp pod panelem „Zarejestruj się!”, umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.

 6. Zarejestrowany Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która skutecznie dokonała rejestracji w Serwisie ScoreApp poprzez kliknięcie w panel rejestracji „Zarejestruj się!”, podanie danych potrzebnych do rejestracji (imię, nazwisko, data urodzenia, kraj, e-mail) oraz wybranego przez siebie hasła pozwalającego na logowanie się do Serwisu ScoreApp.

 7. Profil Użytkownika – zbiór informacji opisujących i identyfikujących danego Zarejestrowanego Użytkownika Serwisu, przekazywanych samodzielnie i dobrowolnie przez Zarejestrowanego Użytkownika do Serwisu, które przetwarzane są i publikowane na stronach Serwisu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, umożliwiający ponadto zapisanie na zawody oraz dający dostęp do wyników i płatności Użytkownika.

 8. Konto Użytkownika – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o zapisach na zawody sportowe, informacje o wynikach i płatnościach.

 9. Zapisy elektroniczne na Zawody sportowe/Formularz zapisu - formularze dostępne przez przeglądarkę internetową dostępne w Serwisie ScoreApp, spersonalizowane według danych Profilu oraz wymagań organizatora zawodów, umożliwiające dokonanie zapisu na Zawody sportowe.

 10. Usługa elektroniczna – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika dostępne w Serwisie ScoreApp.

 11. Zawody sportowe – zawody sportowe Pole Dance organizowane przez Usługodawcę tj. przez firmę MY WAY POLE DANCE STUDIO Marta Janda.

 12. Siła wyższa – wszelkie nagłe zdarzenia o charakterze zewnętrznym, powodujące obiektywną niemożność wykonania świadczeń objętych Regulaminem, których Administrator nie był w stanie przewidzieć.

 13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 14. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93)

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników korzystających z systemu zapisów i rejestracji na zawody ScoreApp.

 2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest Usługodawca Serwisu ScoreApp. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w części Regulaminu zatytułowanego „POLITYKA PRYWATNOŚCI”, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 3. Dokonując rejestracji i zapisu za Zawody sportowe w Serwisie ScoreApp Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki i postanowienia. W przypadku nie dotrzymania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator Serwisu ScoreApp jest uprawniony do odmowy przyjęcia zapisu.

§ 4

OGÓLNE WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do korzystania z usług Serwisu ScoreApp niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci internetowej, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików „cookies”, skrzynki poczty elektronicznej e-mail.

 2. Podstawowym celem funkcjonowania Serwisu ScoreApp w sieci internetowej jest:

 1. umożliwienie Zarejestrowanym Użytkownikom zapisywania się w sposób elektroniczny na Zawody sportowe organizowane przez Usługodawcę Serwisu ScoreApp,

 2. umożliwienie dostępu do wyników Zarejestrowanych Użytkowników biorących udział w Zawodach sportowych,

 3. umożliwienie dokonywania płatności za wstęp na Zawody sportowe,

 4. publikacja wyników z Zawodów sportowych, które przygotowane i zorganizowane zostały przez Usługodawcę.

 1. Rejestracja w Serwisie ScoreApp jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. Utworzenie Konta Użytkownika (poprzez rejestrację w Serwisie ScoreApp) jest niezbędne w celu zapisu Użytkownika Serwisu ScoreApp na Zawody sportowe oraz dokonania opłaty za zawody i wglądu w wyniki.

 3. Zarejestrowani Użytkownicy są zobowiązani do aktualizowania zapisanych w Profilu Użytkownika danych w przypadku każdej ich zmiany, w szczególności jeśli zmiany te mają istotny wpływ na uczestnictwo w zawodach sportowych. Wszelkie konsekwencje podania nieprawdziwych danych ponosi Użytkownik.

 4. Administrator Serwisu ScoreApp zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności i usług dostępnych na stronie internetowej Serwisu ScoreApp, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, przeprowadzania prac konserwacyjnych Serwisu, w tym do czasowego wyłączania części funkcjonalności Serwisu lub jego całości.

§ 5

USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE SCOREAPP

 1. W Serwisie ScoreApp dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

 1. Formularz rejestracji do Serwisu ScoreApp,

 2. Konto użytkownika,

 3. Formularz zapisu na Zawody sportowe,

 4. Przypomnienie hasła do Konta Użytkownika,

 5. Możliwość rejestracji poprzez portal Facebook.

 1. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po dokonaniu następujących czynności: wypełnienie Formularza Rejestracji poprzez kliknięcie pola „Zarejestruj się!”; potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: Imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, data urodzenia, hasła.

 2. Formularz Zapisu umożliwia zapisanie się Użytkownika na Zawody Sportowe poprzez złożenie zapisu, które następuje po kliknięciu pola „weź udział” i wypełnieniu Formularza Zapisu.

 

§ 6

OPŁATY I SPOSOBY PLATNOŚCI

 1. Rejestracja w Serwisie ScoreApp jest bezpłatna.

 2. Występ na Zawody sportowe organizowane przez Usługodawcę jest płatny.

 3. Usługodawca udostępnia płatności internetowe. Płatności za zawody można dokonać za pośrednictwem automatycznego systemu płatności internetowych obsługiwanego przez system Paynow (bramka płatnicza mBank).

  Paynow

 

§ 7

REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości w procesie rejestracji, w procesie dokonywania zapisu na Zawody sportowe, w procesie płatności (z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu) lub w postaci jakiegokolwiek błędnego działania Serwisu ScoreApp Użytkownik może złożyć reklamację.

 2. Reklamację należy złożyć wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy tj. scoreapp@mywaypds.pl.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 4. Reklamacje dotyczące realizacji opłat za Zawody sportowe należy zgłaszać bezpośrednio do operatora płatności internetowych.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych. W takim przypadku zaktualizowana wersja niniejszego Regulaminu pozostanie w niniejszej lokalizacji.

 2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących jednocześnie konsumentami i korzystających z Serwisu ScoreApp przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zarejestrowanych Użytkowników.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  - Kodeksu cywilnego,

  - Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204),

  - Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176)

  - inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. W razie sporów z Użytkownikiem Serwisu ScoreApp, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla Usługodawcy.