Privacy policy

Privacy policy

Niniejsze postanowienia regulują Politykę prywatności dla systemu zapisów i rejestracji na zawody ScoreApp, dostępnym pod adresem internetowym scoreapp.mywaypds.pl, prowadzonym oraz zarządzanym przez firmę MY WAY POLE DANCE STUDIO Marta Janda, ul. Sienkiewicza 36/3, 25-507 Kielce, NIP 9591873835, REGON 26048250.

 

§ 1

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MY WAY POLE DANCE STUDIO Marta Janda, ul. Sienkiewicza 36/3, 25-507 Kielce, NIP 9591873835, REGON 26048250.

 2. Dane kontaktowe Administratora:

MY WAY POLE DANCE STUDIO Marta Janda, ul. Sienkiewicza 36/3, 25-507 Kielce, scoreapp@mywaypds.pl, tel.: + 48 537 098 332.


 

§ 2

DEFINICJE

 1. Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; podmiot wskazanych w § 1 pkt 1.

 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.

 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Polityka prywatności – niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”.

 5. Serwis – System zapisów na zawody ScoreApp dostępny pod adresem scoreapp.mywaypds.pl.

 6. Użytkownik serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usługi wykonywanej przez Administratora lub korzystająca z funkcji Serwisu.

§ 3

CEL I ZAKRES ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są zbierane w celu umożliwienia: zapisów na zawody sportowe, zarządzania bazą danych Użytkowników zapisujących się na zawody sportowe i biorących udział w zawodach sportowych. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną.

 2. Dane Użytkowników, którzy zdecydowali się na założenie profilu w Serwisie, są przetwarzane za ich zgodą, w celu uproszczenia i usprawnienia procesu rejestracji na zawody.

 3. Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas rejestracji w Serwisie, będą wykorzystywane wyłącznie w celach wskazanych w § 3 pkt 1. W przypadku Użytkowników, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Użytkowników jedynie pośrednikowi tj. serwisowi płatniczemu Paynow (bramka płatnicza mBank) w zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Użytkownika serwisu płatności za ich pośrednictwem.

 4. Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania obowiązków wobec Państwa jako Użytkownika.

 5. Administrator nie przetwarza Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego.

 6. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

§ 4

PRAWA UŻYTKOWNIA WYKIKAJĄCE Z POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych i zbieranych w celu i na podstawie wskazanych w paragrafie poprzedzającym. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych zgodnie z § 4 pkt 1,

 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie obowiązków wobec Państwa, wynikających z funkcji jakie pełni Serwis.

 

§ 5

POWIERZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych:

 1. firmom świadczącym usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,

 2. bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym,

 3. organom publicznym, otrzymującym dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora,

 4. upoważnionym pracownikom lub współpracownikom,

 5. firmom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe.

 

§ 6

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

 2. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

 3. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych lub odrębnych przepisów, tj. podmioty wskazane w § 5 pkt 1 a-e.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej Polityki prywatności poprzez aktualizacje jej postanowień wynikających ze zmian w obowiązującym prawie. W takim przypadku zaktualizowana wersja niniejszej Polityki prywatności pozostanie w niniejszej lokalizacji.

 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy ochrony danych osobowych.